Späť
Registrácia
Meno*
Priezvisko*
Email*
+421
Musí mať 9 znakov a použi iba čísla
Heslo*
Musí mať 8 až 14 znakov vrátane jedného veľkého písmena, jedného malého písmena, jedného čísla a jedného špeciálneho znaku
Rodné číslo*
Slovensko
Všeobecné obchodné podmienky
(ďalej len „VOP“)
hráčskeho účtu platné pre hazardné hry prevádzkované spoločnosťou OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s. r. o. ako internetové hry v internetovom kasíne na webovom sídle www.olybet.sk
Spoločnosť OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s. r. o. so sídlom Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, IČO: 35 953 080, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 37413/B (ďalej len „spoločnosť OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s. r. o.“ alebo „spoločnosť OCS“ alebo „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom hazardných hier podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o hazardných hrách“), vrátane internetových hier podľa § 30 a nasl. Zákona o hazardných hrách, a to na základe príslušnej individuálnej licencie č. 00035/2020 udelenej Úradom pre reguláciu hazardných hier (ďalej len „URHH“).
Preambula
Tieto VOP predstavujú základné pravidlá používania herného prostredia nachádzajúceho sa na webovej stránke „www.olybet.sk“. VOP sú v súlade s Herným plánom OCS, zákonom o hazardných hrách, zákonom o AML, zákonom č.18/2018 Z.z ochrane osobných údajov ako aj inou príslušnou legislatívou.
Spoločnosť OCS zverejňuje tieto VOP na svojom webovom sídle. S obsahom VOP sa Hráč oboznamuje pri registrácií a ohľadom ktorej pri registrácii herného účtu preberá od Hráča aj potvrdenie o prečítaní a prijatí podmienok. Tieto VOP sa považujú za zmluvu medzi OCS a Hráčom.
Právny vzťah medzi spoločnosťou OCS a Hráčom sa riadi týmito VOP, Herným plánom, ďalšími pravidlami, podmienkami zverejnenými na webovom sídle a právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak klient nesúhlasí so zmenenými VOP musí prestať používať herný účet.
, Článok
Definície a výklad
1. Bankový účet má význam bankový účet Hráča, ktorého majiteľom je Hráč.
2. Blokácia Hráčskeho účtu znamená úkon spoločnosti OCS na základe ktoré
ho Hráč ďalej nemôže využívať niektoré alebo všetky funkcionality v rámci svojho Hráčskeho účtu.
3. Systém spoločnosti OCS sa na účely týchto VOP rozumie informačný systém využívaný na prevádzkovanie Internetových hier.
4. Herný plán sa rozumie herný plán Internetovej hry vydaný spoločnosťou OCS a schválený URHH podľa príslušných ustanovení Zákona o hazardných hrách.
5. Hráč znamená fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky uvedené vo VOP a má zriadený a aktivovaný Hráčsky účet.
6. Hráčsky účet znamená hráčsky účet v zmysle príslušných ustanovení Zákona o hazardných hrách, t. j. nástroj, prostredníctvom ktorého sa Hráč môže zúčastňovať a zúčastňuje na Internetových hrách prostredníctvom internetu v internetovom kasíne, ktorý slúži najmä na správu finančných prostriedkov hráča, hernej histórie a identifikačných údajov hráča, ktorý je špecifikovaný v Hernom pláne.
7. Individuálna licencia znamená individuálna licencia na prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne vydaná URHH v zmysle príslušných ustanovení Zákona o hazardných hrách. 8. Internetové hry znamenajú internetové hry, ktoré sú prevádzkované v internetovom kasíne na základe individuálnej licencie podľa príslušných ustanovení Zákona o hazardných hrách.
9. Internetové kasíno - predstavuje virtuálny priestor, v ktorom sa prevádzkujú internetové hry,
10. Register vylúčených osôb alebo aj RVO znamená informačný systém verejnej správy, v ktorom sa evidujú všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na niektorých hazardných hrách podľa Zákona o hazardných hrách a ktorý je spravovaný/aktualizovaný URHH.
11. Webové sídlo znamená www.olybet.sk
11. Zákon o AML znamená slovenský zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Každý z vyššie definovaných pojmov sa aplikuje na každý príslušný pojem v jednotnom ako aj množnom čísle, ako aj akomkoľvek gramatickom tvare.
Pojmy používané vo VOP sú zhodné s pojmami používanými v Hernom pláne a iných dokumentoch spoločnosti OCS.
Článok II
Predmet úpravy
Tieto VOP upravujú základné podmienky pre:
1. Registráciu, zriadenie a aktivácia Hráčskeho účtu v internetovom kasíne;
2. Transakcie na Hráčskom účte Hráča;
3. Využitie Hráčskeho účet Hráča, jeho nastavenia a obmedzenia, vrátane reklamačného poriadku
4. Uplatnenie, overenie a vyplatenie výhry v rámci Hráčskeho účtu,
5. Blokácia a zrušenie Hráčskeho účtu; vrátenie finančných prostriedkov,
6. Práva a povinnosti;
7. Osobné údaje a komunikácia s Hráčom, a
8. Záverečné ustanovenia VOP.
Článok III
Registrácia Hráča, zriadenie a aktivácia Hráčskeho účtu
1. Hráčsky účet na Webovom sídle si môže zriadiť iba fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov.
2. Hráč je povinný sa pre účely zriadenia a aktivácie Hráčskeho účtu a jeho účasti na Internetovej hre registrovať. Každý hráč je oprávnený mať v internetovom kasíne iba jeden hráčsky účet.
3. Hráč je povinný sa v rámci procesu svojej registrácie oboznámiť sa s aktuálnym znením VOP. Herným plánom a túto skutočnosť aktívnym úkonom potvrdiť; takéto potvrdenie sa považuje zároveň za súhlas Hráča s týmito VOP. Hráč v rámci registrácie ďalším aktívnym úkonom potvrdzuje, že dovŕšil 18 rokov.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností je Hráč povinný v rámci registrácie poskytnúť tieto údaje: • meno a priezvisko a titul;
• rodné číslo, ak je pridelené alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je; • trvalé bydlisko alebo povolenie na pobyt;
• štátna príslušnosť;
• emailová adresa;
• mobilné telefónne číslo u poskytovateľa verejných mobilných telekomunikačných služieb s licenciou vydanou členským štátom Európskeho hospodárskeho priestoru;
• druh a číslo dokladu totožnosti (platný občiansky preukaz alebo platný cestovný doklad); a ďalšieho dokladu totožnosti v zmysle bodu č.4 nižšie,
• číslo Bankového účtu, na ktorý má byť vyplatená výhra alebo zostatok prostriedkov na Hráčskom účte pri zrušení Hráčskeho účtu, pričom môže ísť iba o taký Bankový účet, ktorý nie je registrovaný na iného Hráča a je zriadený finančnou inštitúciou so sídlom v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru;
• Povolanie (nepovinný údaj);
• informácia o tom, či je Hráč politicky exponovanou osobou alebo bol politicky exponovanou osobou v období posledných dvanástich kalendárnych mesiacov alebo je sankcionovanou osobou v zmysle Zákona o AML.
4. V rámci registrácie je potrebné poskytnúť dva platné doklady (ich naskenované kópie), a to: • preukaz totožnosti Hráča, občiansky preukaz alebo cestovný doklad (cestovný pas) a
• akýkoľvek iný oficiálny doklad Hráča, z ktorého je možné určiť jeho identitu.
Hráč registráciou berie na vedomie, že zriadením Hráčskeho účtu dochádza medzi Hráčom a spoločnosťou OCS k uzavretiu zmluvy, ktorej obsahom sú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vymedzené najmä Zákonom o hazardných hrách, Herným plánom a týmito VOP.
Hráč ďalej berie na vedomie, že spoločnosť OCS je povinná vykonať jeho identifikáciu, t.j. overenie jeho identifikácie ako aj všetky súvisiace úkony, a to v rozsahu a za podmienok stanovených platnou právnou úpravou, a to najmä Zákonom o hazardných hrách a Zákonom o AML, pričom v prípade pochybností o pravosti, platnosti alebo vecnej správnosti predložených dokladov alebo dokumentov je spoločnosť OCS oprávnená takýto dokument odmietnuť, resp. je oprávnená požadovať napr. predloženie ďalších dokladov alebo dokumentov a i., a to za účelom identifikácie alebo overenia identifikácie Hráča.
5. Prenos prihlasovacieho mena Hráča a hesla na inú osobu je prísne zakázaný. Každý Hráčsky účet je osobný a spoločnosť OCS má právo kedykoľvek zmraziť a/alebo uzavrieť Hráčsky účet, ak existuje podozrenie, že majiteľ účtu osobne nedisponuje svojim hráčskym účtom. Hráč sa nesmie opätovne zaregistrovať ani pokúsiť sa zaregistrovať pod iným menom, emailovou adresou alebo iným telefónnym číslom.
6. V prípade, ak prišlo na základe právnych skutočností k zmene osobných údajov alebo ďalších údajov uvedených počas registrácie a/alebo k zmene alebo vydaniu nových dokladov predložených pri registrácii a overovaní identity Hráča, Hráč je povinný tieto informácie bezodkladne aktualizovať a dôveryhodne preukázať, t. j. najneskôr do 5 pracovných dní oznámiť spoločnosti OCS a preukázať zmeny príslušných údajov alebo dokladov, a to prostredníctvom komunikačných kanálov, ktoré pre tento účel spoločnosť OCS umožní používať. V prípade porušenia tejto povinnosti Hráča môže spoločnosť OCS blokovať finančné prostriedky na príslušnom Hráčskom účte až do splnenia tejto povinnosti zo strany Hráča.
7. Spoločnosť OCS môže vykonať Blokáciu Hráčskeho účtu za podmienok bližšie špecifikovaných v týchto VOP.
8. Ak v Hernom pláne alebo vo VOP nie je uvedené inak, po vykonaní registrácie Hráčom, identifikácie Hráča a overení jeho identifikácie spoločnosť OCS, vykoná aktiváciu Hráčskeho účtu v Systéme prevádzkovateľa, za dátum a čas aktivácie sa považuje moment overenia a potvrdenia údajov z Hráčskeho účtu.
9. V prípade, ak Hráč neposkytne v rámci registrácie všetky požadované informácie a/alebo doklady, alebo tieto sú neúplné, nezrozumiteľné, alebo nečitateľné, alebo spoločnosť OCS má dôvodnú pochybnosť o ich pravosti, platnosti alebo vecnej správnosti alebo z iného dôvodu, ako povinná osoba podľa Zákona o AML, spoločnosť OCS je oprávnená odmietnuť vykonať aktiváciu Hráčskeho účtu. Spoločnosť OCS je ďalej oprávnená odmietnuť vykonať aktiváciu Hráčskeho účtu aj v ďalších prípadoch uvedených v týchto VOP. Spoločnosť OCS má právo kedykoľvek požiadať o dodatočné informácie o Hráčovi, jeho účte, bankovej karte, bankovom účte alebo účte elektronickej peňaženky, a to aj po aktivácii jeho Hráčskeho účtu, aby sa predišlo zneužitiu.
10. Spoločnosť OCS je povinná odmietnuť vykonanie aktivácie Hráčskeho účtu Hráčovi, ktorý nespĺňa požiadavky v zmysle tohto článku.
Článok IV
Transakcie na Hráčskom účte Hráča
A. Vklad na Hráčsky účet zo strany Hráča
1. Hráč berie na vedomie, že spoločnosť OCS zabezpečuje služby súvisiace so zriadením a prevádzkou Hráčskeho účtu aj na základe zmluvných vzťahov s príslušnými bankami, prípadne inými poskytovateľmi platobných služieb (ďalej ako “platobná spoločnosť”).
2. Po úspešnej aktivácii Hráčskeho účtu si Hráč môže previesť na Hráčsky účet finančné prostriedky, a to najviac do výšky podľa limitov, ktoré sú uvedené na Webovom sídle; limity podľa tohto bodu je spoločnosť OCS oprávnená meniť na základe vlastného rozhodnutia.
3. Ak ďalej nie je uvedené inak, vklad na Hráčsky účet je Hráč oprávnený realizovať týmito spôsobmi:
• On-line platba prostredníctvom bankového tlačidla. Hráč môže zrealizovať vklad na svoj Hráčsky účet prostredníctvom internetového online bankovníctva cez bankové tlačidlo v jeho Hráčskom účte, pokiaľ má svoj Účet v banke v niektorej z bánk podľa aktuálnej ponuky uvedenej na Webovom sídle. Vklady na Hráčsky účet prostredníctvom bankového tlačidla realizovaného v internetovom online bankovníctve Hráča nie je možné vykonať cez funkcionalitu opakovanej platby.
• Platba prostredníctvom prevodného príkazu (bankového prevodu) na bankový účet spoločnosti OCS uvedený na jej Webovom sídle. Hráč ako variabilný symbol uvedie celé svoje rodné číslo bez lomítka a ako informáciu pre príjemcu uvedie svoje užívateľské meno a priezvisko (nickname). Vklady na Hráčsky účet prostredníctvom prevodného príkazu (bankového prevodu) realizovaného v internetovom online bankovníctve nie je možné vykonať cez funkcionalitu opakovanej platby. Hráč je oprávnený vykonať vklad finančných prostriedkov prevodným príkazom (bankovým prevodom) výlučne zo svojho účtu v banke na svoj Hráčsky účet.
• Platobná karta. Hráč môže zrealizovať vklad na svoj Hráčsky účet prostredníctvom svojej platobnej karty vydanej niektorou zo spoločností podľa aktuálnej ponuky uvedenej na Webovom sídle.
• Hotovostne na ktorejkoľvek prevádzke spoločnosti OCS.
Všetky vyššie uvedené možnosti vkladu na Hráčsky účet Hráčom podľa tohto bodu spolu ďalej len „platobné kanály“ a poskytovatelia platobných kanálov v podobe finančných inštitúcií, platobných spoločností, kartových spoločností, a pod. spolu ďalej len „prevádzkovatelia platobných kanálov“).
4. Spoločnosť OCS má právo kedykoľvek aktualizovať ponuku platobných kanálov určených pre vklad na Hráčsky účet.
5. Hráč je povinný pri vklade na Hráčsky účet dodržať všetky požiadavky kladené na jednotlivé platobné kanály stanovené prevádzkovateľmi platobných kanálov ako aj uvedenými na Webovom sídle a pri vklade na Hráčsky účet používať identifikačné údaje platby vyžadované spoločnosťou OCS. Hráč berie na vedomie, že v prípade, ak pri realizácii vkladu Hráčskeho účtu nedodrží požiadavky prevádzkovateľov platobných kanálov, takáto transakcia môže byť zo strany prevádzkovateľov platobných kanálov z dôvodov na strane Hráča odmietnutá.
6. Hráč berie na vedomie, že v prípade prevodov finančných prostriedkov na Hráčsky účet prostredníctvom akéhokoľvek platobného kanálu, si môže prevádzať výlučne také finančné prostriedky, vo vzťahu ku ktorým má oprávnenie takýmto spôsobom s nimi nakladať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä ako majiteľ príslušného bankového účtu, že je oprávnený disponovať s kreditnou kartou a i.
7. Vklad na Hráčsky účet je považovaný za uskutočnený momentom, keď príslušná suma bude pripísaná na Hráčsky účet. V prípade, že Hráč pri vklade na Hráčsky účet nedodrží predpísaný postup a neuvedie správne požadované údaje, berie na vedomie možnosť omeškania prevodu finančných prostriedkov na Hráčsky účet z dôvodu sťaženej identifikácie platby, prípadne úplnej nemožnosti jej identifikácie zo strany spoločnosti OCS. Hráč berie na vedomie, že môže nastať omeškanie pripísania finančných prostriedkov na Hráčsky účet Hráča aj z dôvodu akýchkoľvek technických alebo iných problémov na strane dotknutého prevádzkovateľa platobného kanálu.
8. Po identifikácii platby a jej výšky zo strany spoločnosti OCS táto bude Hráčovi pripísaná v rámci jeho Hráčskeho účtu, a to bez zbytočného odkladu po pripísaní finančných prostriedkov na účet spoločnosti OCS a jej identifikácie podľa tohto bodu, ak z týchto VOP nevyplýva inak.
9. Okamihom pripísania finančných prostriedkov na Hráčsky účet je Hráč oprávnený uzatvárať stávky a využívať prevedené finančné prostriedky ako vklad na uzatvorenie stávky v rámci Internetových hier; ak z týchto VOP, Herného plánu alebo platnej právnej úpravy nevyplýva inak.
10. Hráč ďalej berie na vedomie, že podmienky pre využívanie príslušného platobného kanálu, prostredníctvom ktorého si na svoj Hráčsky účet prevádza finančné prostriedky (vklad na Hráčsky účet), podliehajú podmienkam zmluvného vzťahu medzi Hráčom a prevádzkovateľom platobného kanálu, a to vrátane určenia akýchkoľvek poplatkov, odmien, zrážok alebo iných platieb a ich zúčtovania pri používaní príslušného platobného kanálu, a to vo vzťahu k realizácii vkladu na Hráčsky účet. Hráč je za ich splnenie v plnom rozsahu zodpovedný sám a spoločnosť OCS nie je povinná Hráča o týchto podmienkach informovať.
11. Hráč berie na vedomie, že spoločnosť OCS ako povinná osoba v zmysle Zákona o AML je povinná v rámci úkonov Hráča pri vklade na Hráčsky účet postupovať v zmysle príslušných ustanovení Zákona o AML.
12. Spoločnosť OCS je kedykoľvek oprávnená požiadať Hráča o preukázanie skutočnosti, že Hráč je majiteľom Bankového účtu.
13. Hráč berie na vedomie, že vklad na Hráčsky účet v rámci prevodu finančných prostriedkov z jedného Hráčskeho účtu na iný Hráčsky účet je zakázané.
B. Vklad na Hráčsky účet zo strany spoločnosti OCS (bonusové schémy OCS)
Spoločnosť OCS môže na základe vlastného rozhodnutia, ponúknuť Hráčovi navýšenie stavu jeho Hráčskeho účtu formou bonusu podľa podmienok bonusovej schémy zverejnenej na Webovom sídle, a to za nasledovných podmienok:
i. spoločnosť OCS má právo stanoviť a/alebo zmeniť pravidlá udelenia, resp. získania a odňatia bonusu, a to podľa podmienok príslušnej bonusovej schémy;
ii. bonus je možné použiť výlučne na úhradu vkladu pri uzatvorení stávky v Internetovej hre za podmienok definovaných v podmienkach príslušnej bonusovej schémy;
iii. bez jeho použitia v Internetovej hre určenej podmienkami bonusovej schémy nemôže byť bonus vyplatený ako zostatok na Hráčskom účte, a to ani pri zrušení Hráčskeho účtu;
iv. ak Hráč splní podmienky získania bonusu v určenej výške podľa pravidiel v podmienkach príslušnej bonusovej schémy, spoločnosť OCS je povinná mu bonus udeliť podľa pravidiel podmienok príslušnej bonusovej schémy, ak z podmienok bonusovej schémy nevyplýva inak; v. spoločnosť OCS môže v podmienkach príslušnej bonusovej schémy podmieniť získanie
bonusu rôznymi požiadavkami a podmienkami na Hráča, a to napr. vykonanie určených úkonov na Hráčskom účte, výška obratu na Hráčskom účte, objem výšky vkladov k uzatvoreným stávkam v príslušnej Internetovej hre za určené obdobie, účasť na konkrétnej Internetovej hre v určenom období a pod.;
vi. spoločnosť OCS môže určiť, že bonus v určenej výške môže získať Hráč, ktorý bude vyžrebovaný za podmienok určených podmienkami príslušnej bonusovej schémy z Hráčov, ktorí splnili podmienky na získanie dotknutého bonusu;
vii. spoločnosť OCS môže určiť, že bonus je platný iba určené obmedzené časové obdobie; viii. uplynutím platnosti bonusu tento bude Hráčovi odpísaný zo stavu Hráčskeho účtu, ktorý by inak bol použiteľný na úhradu vkladu na uzatvorenie stávky v Internetovej hre, na ktorú sa bonusová schéma vzťahuje;
ix. následky podozrenia na porušenie podmienok bonusovej schémy a súvisiacej časti VOP Hráčom napr. v podobe sankcií, zániku práv a pod. môže spoločnosť OCS určiť v podmienkach bonusovej schémy;
x. spoločnosť OCS je oprávnená určiť podmienky, za ktorých nebude bonus udelený, resp. bude odňatý alebo za ktorých bude Hráč vylúčený z možnosti získania bonusu alebo bonusov.
Článok V
Hráčsky účet
A. Využívanie a nastavenie Hráčskeho účtu
1. Hráč sa môže zúčastniť na Internetovej hre prostredníctvom Hráčskeho účtu za podmienok určených v Hernom pláne a VOP. Hráčsky účet slúži najmä na správu finančných prostriedkov Hráča, hernej histórie a identifikačných údajov Hráča.
2. Hráč je oprávnený prostredníctvom Hráčskeho účtu uskutočňovať a v rámci svojho Hráčskeho účtu prehliadať si všetky svoje stávky a výhry, a to ako jednotlivé i celkové stávky a výhry, výbery z Hráčskeho účtu (ak je výber možný) a výsledky jednotlivých Internetových hier vo vzťahu ku ktorým bola podaná stávka.
3. Hráč je oprávnený zmeniť si prístupové heslo do Hráčskeho účtu, a to aj opakovane; tým nie sú dotknuté práva a povinnosti spoločnosti OCS podľa týchto VOP a platnej právnej úpravy, a to najmä podľa Zákona o AML.
4. Hráč je povinný zabezpečiť v Hráčskom účte aktuálne a správne údaje, ktoré sa uvádzajú počas registrácie, vrátane predkladaných dokladov, a v prípade ich zmien je povinný tieto v rámci Hráčskeho účtu aktualizovať, a to bezodkladne, najneskôr však v lehote 5 dní od posledného prihlásenia sa na Hráčsky účet po rozhodnej skutočnosti;
5. Hráč je povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje do svojho Hráčskeho účtu, vrátane hesla a nesmie ich sprístupniť tretím osobám. V prípade, ak Hráč zistí alebo má dôvodné podozrenie na neoprávnené využitie alebo zneužitie svojich prihlasovacích údajov k svojmu Hráčskemu účtu, je povinný uvedené bezodkladne oznámiť spoločnosti OCS a na základe tejto skutočnosti mu budú vygenerované nové dotknuté prihlasovacie údaje.
6. Hráčsky účet môže byť využívaný výhradne iba Hráčom, ktorému bol Hráčsky účet aktivovaný, bez možnosti jeho zastúpenia, ak z týchto VOP alebo z kogentných ustanovení príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov výslovne nevyplýva inak.
7. Anonymné hranie Internetových hier, t.j. najmä účasť na Internetových hrách pod nepravdivými, nesprávnymi alebo neúplnými údajmi, je zakázané, okrem prípadu Free-to-play (F2P alebo FTP) hier, ktoré umožňujú hráčom prístup k značnej časti ich obsahu bez platenia alebo nevyžadujú platenie, aby mohli pokračovať v hraní.
8. Hráč je povinný všetky stávky uzatvárať čestne, osobne, na vlastný účet ako jednotlivec a výlučne prostredníctvom svojho jediného Hráčskeho účtu a zúčastniť sa na Internetových hrách v súlade s platnou právnou úpravou v Slovenskej republike. Hráč je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania spočívajúceho v akejkoľvek spolupráci v akejkoľvek Internetovej hre s akýmkoľvek iným Hráčom alebo skupinou Hráčov, ak z pravidiel dotknutej Internetovej hry výslovne nevyplýva inak. V prípade, ak by bol zo strany akéhokoľvek druhého Hráča alebo skupiny Hráčov vyzvaný na konanie podľa predchádzajúcej vety tohto bodu, je oprávnený o tejto skutočnosti informovať spoločnosť OCS,.
9. Hráč berie na vedomie, že spoločnosť OCS zabezpečuje zriadenie a prevádzku Hráčskeho účtu o.i. na základe zmluvných vzťahov s prevádzkovateľmi platobných kanálov, z čoho jej vyplývajú osobitné práva a povinnosti; práva a povinnosti, ktoré sú obsahom právneho vzťahu medzi spoločnosťou OCS a Hráčom sú neprevoditeľné a neprechádzajú, ak z kogentných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z týchto VOP nevyplýva inak; po prihlásení sa do Hráčskeho účtu budú Hráčovi zobrazené Zákonom o hazardných hrách určené údaje, a to v rozsahu a spôsobom podľa § 32 Zákona o hazardných hrách.
B. Účasť na Internetových hrách
1. Hráč je povinný pri využívaní Hráčskeho účtu zadať svoj email (slúži ako prihlasovacie meno) a heslo. Užívateľské meno (NICKNAME) sa automaticky vygeneruje systémom spoločnosti OCS a Hráč nie je opravený toto užívateľské meno akokoľvek upravovať a meniť.
2. Hráč je oprávnený kedykoľvek sa prihlásiť na svoj Hráčsky účet, ak z VOP nevyplýva inak. Ak z Herného plánu alebo VOP nevyplýva inak, Hráč môže kedykoľvek uzatvoriť stávky v Internetových hrách a použiť na úhradu súvisiacich vkladov finančné prostriedky, ktoré má k dispozícii na Hráčskom účte za podmienok určených týmito VOP, Herným plánom ako aj pravidlami príslušnej bonusovej schémy, v prípade ak sa táto uplatňuje.
3. V prípade, ak Hráč zadá pri prihlasovaní sa do Hráčskeho účtu nesprávne prihlasovacie údaje, počas určitého časového obdobia mu z dôvodu zachovania bezpečnosti a prevencie nebude umožnené prihlásenie sa do Hráčskeho účtu; v takomto prípade spoločnosť OCS odporúča Hráčovi kontaktovať spoločnosť OCS prostredníctvom kontaktného formulára, alebo chatu alebo prostredníctvom infolinky, ktorých sú uvedené na webovom sídle.
4. Hráč je oprávnený využívať jednotlivé funkcionality Hráčskeho účtu vo vzťahu k jednotlivým Internetovým hrám v súlade s Herným plánom, ktorý je dostupný na webovom sídle.
5. Hráč berie na vedomie, že dostupnosť Internetových hier, ktorých sa môže Hráč zúčastniť prostredníctvom Hráčskeho účtu, sa môže meniť v závislosti od rôznych prístupov, prostredníctvom ktorých je Hráčsky účet dostupný (napr. internetový prehliadač, mobilný internetový prehliadač alebo aplikácia).
6. Hráč nie je oprávnený využívať Hráčsky účet na prevádzanie finančných prostriedkov bez ich využitia na uzatvorenie stávky v Internetovej hre, ak tieto VOP výslovne neustanovujú inak. Hráč je oprávnený finančné prostriedky, ktoré vložil na svoj Hráčsky účet prevádzať na Bankový účet alebo akýmkoľvek iným spôsobom ich previesť z Hráčskeho účtu len, ak je tak vo VOP výslovne uvedené.
7. Hráč je oprávnený, previesť na svoj Bankový účet finančné prostriedky zo svojho Hráčskeho účtu za týchto podmienok:
1. nejde o bonus podľa podmienok bonusovej schémy, a zároveň
2. celková suma takto prevedených finančných prostriedkov z Hráčskeho účtu nepresiahne limity zverejnené na Webovom sídle ku dňu ich prevodu; spoločnosť OCS je oprávnená tieto limity meniť, pričom zmenený limit platí odo dňa jeho zverejnenia, ak zo zverejnenia nevyplýva neskorší dátum účinnosti takejto zmeny limitu.
C. Sebaobmedzujúce opatrenia
1. Hráč je oprávnený si v zmysle príslušných ustanovení Zákona o hazardných hrách nastaviť na svojom Hráčskom účte sebaobmedzujúce opatrenia v zmysle § 32 Zákona o hazardných hrách. 2. V prípade, ak Hráč v Hráčskom účte využije nastavenie sebaobmedzujúcich opatrení, takéto nastavenie bude v Hráčskom účte aktivované zo strany spoločnosti OCS najneskôr do 24 hodín od nastavenia príslušných sebaobmedzujúcich opatrení Hráčom.
3. Hráč je oprávnený nastavenie sebaobmedzujúcich opatrení v Hráčskom účte sprísňovať a tiež aj zmierňovať; v prípade zmierňovania nastavenia sebaobmedzujúcich opatrení Hráčom je spoločnosť OCS povinná aktivovať zmiernenie nastavenia sebaobmedzujúcich opatrení Hráčom v Hráčskom účte siedmy kalendárny deň od času zadania zmiernenia sebaobmedzujúceho opatrenia zo strany Hráča v rámci funkcionalít Hráčskeho účtu.
4. Hráč je oprávnený zadať v Hráčskom účte zmenu sebaobmedzujúceho opatrenia len jeden raz v kalendárnom mesiaci.
5. V prípade, ak Hráč zadal v Hráčskom účte nastavenie sebaobmedzujúceho opatrenia v podobe obmedzenia výšky stávok, po jeho aktivovaní zo strany spoločnosti OCS, Hráčovi nebude umožnené uzatvoriť stávku nad limit zadaný v nastavení sebaobmedzujúceho opatrenia v podobe obmedzenia výšky prehry.
6. V prípade, ak Hráč zadal v Hráčskom účte nastavenie sebaobmedzujúceho opatrenia v podobe obmedzenia výšky prehry, po jeho aktivovaní zo strany spoločnosti OCS, Hráčovi nebude umožnené pokračovať v hraní dotknutých Internetových hier, a to od okamihu dosiahnutia nastaveného limitu prehry.
D. Register vylúčených osôb
1. Hráč berie na vedomie, že spoločnosť OCS overuje, že:
• Hráč nie je evidovaný v Registri vylúčených osôb v rámci procesu aktivácie Hráčskeho účtu;
• Hráč nie je evidovaný v Registri vylúčených osôb pri každom jednom prihlásení na Hráčsky účet.
2. V prípade, ak spoločnosť OCS zistí v rámci procesu aktivácie Hráčskeho účtu, že Hráč je evidovaný v Registri vylúčených osôb, aktiváciu Hráčskeho účtu vykoná, avšak Hráčsky účet Hráča bude pre ďalšie použitie blokovaný. Hráčovi v takom prípade nie je umožnené realizovať v rámci Hráčskeho účtu účasť na Internetovej hre; o tejto skutočnosti spoločnosť OCS informuje Hráča priamo v jeho Hráčskom účte, príp. iným za týmto účelom vhodným spôsobom.
3. V prípade, ak spoločnosť OCS zistí, že Hráč, ktorý sa prihlásil do svojho Hráčskeho účtu je evidovaný v Registri vylúčených osôb, spoločnosť OCS neumožní využívanie Hráčskeho účtu. Hráčovi v takomto prípade nie je umožnené realizovať v rámci Hráčskeho účtu účasť na Internetovej hre; o tejto skutočnosti spoločnosť OCS informuje Hráča priamo v jeho Hráčskom účte, príp. iným za týmto účelom vhodným spôsobom.
E. Politicky exponovaná alebo sankcionovaná osoba v zmysle Zákona o AML
1. V zmysle Zákona o AML sa za politicky exponovanú osobu sa považujú všetky osoby uvedené v dotknutom ustanovení Zákona o AML.
V čase nadobudnutia účinnosti VOP sa za politicky exponovanú osobu považujú napr.:
a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra;
b) poslanec zákonodarného zboru;
c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, predseda Špecializovaného trestného súdu, podpredseda Špecializovaného trestného súdu, predseda krajského súdu, podpredseda krajského súdu, predseda okresného súdu alebo podpredseda okresného súdu;
d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky; veľvyslanec, chargé d’affaires; e) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov;
f) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu;
g) generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, zástupca špeciálneho prokurátora, krajský prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor alebo námestník okresného prokurátora;
h) osoba v inej obdobnej funkcii s celoštátnym významom alebo regionálnym významom alebo inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách;
i) člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia; manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v písmenách a) až j) tohto bodu VOP;
j) dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v písmenách a) až j) vyššie v tomto bode VOP alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v písmenách a) až i) v tomto bode VOP, alebo rodič osoby uvedenej v písmenách a) až j) tohto bodu VOP.
2. Za sankcionovanú osobu sa podľa Zákona o AML považujú osoby špecifikované v zákone č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
3. V prípade, ak je Hráč politicky exponovanou osobou alebo bol politicky exponovanou osobou v období posledných dvanástich kalendárnych mesiacov alebo je sankcionovanou osobou podľa Zákona o AML, vzťahujú sa na neho osobitné podmienky v zmysle dotknutej právnej úpravy.
Článok VI
Overenie, uplatnenie a prevod v rámci Hráčskeho účtu
1. Hráč si je vedomý, že nárok na výhru v Internetovej hre vzniká za podmienok určených Herným plánom, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.
2. Hráč má možnosť overiť si výsledok Internetovej hry prostredníctvom Hráčskeho účtu.
3. Ak z platnej právnej úpravy, VOP a Herného plánu nevyplýva inak, Hráč nie je povinný osobitne uplatňovať nárok na výhru.
4. V prípade výhry v Internetovej hre, budú finančné prostriedky vyplatené Hráčovi vo forme pripísania týchto finančných prostriedkov na jeho Hráčsky účet v súlade s Herným plánom.
5. Spoločnosť OCS je v prípade Internetových hier, oprávnená pred aj po vyplatení výhry na Hráčsky účet vykonať Blokáciu výhry na Hráčskom účte, ak nadobudne dôvodnú pochybnosť najmä, ale nielen o • skutočnej účasti Hráča na dotknutej Internetovej hre v súlade s týmito VOP a Herným plánom;
• pravdivosti a aktuálnosti ktoréhokoľvek z registračných údajov Hráča v Hráčskom účte, vrátane veku Hráča;
• pravdivosti údajov o vzťahu k Bankovému účtu evidovaného v Hráčskom účte Hráča;
• splnenie všetkých technických a iných podmienok priebehu a vyhodnotenia výsledku výhry v internetovom kasíne, alebo
• dodržaní všetkých povinností zo strany Hráča pri jeho účasti v dotknutej Internetovej hre.
Za týmto účelom je spoločnosť OCS oprávnená požiadať Hráča o odstránenie dotknutých pochybností
6. Po pripísaní výhry na Hráčsky účet, môže Hráč:
• použiť výhru na úhradu vklad na uzatvorenie stávky ktorejkoľvek Internetovej hry prostredníctvom Hráčskeho účtu;
• previesť výhru na Bankový účet Hráča, ak z Herného plánu Internetovej hry nevyplýva aj iný spôsob vyplatenia výhry Hráčovi.
• požiadať o vyplatenie prostriedkov zodpovedajúcich výhre v na ktorejkoľvek prevádzke spoločnosti OCS osobne v hotovosti, najviac však do sumy 5 000 eur.
7. Hráč berie na vedomie, že spoločnosť OCS je oprávnená požadovať, aby Hráč, ktorý si uplatňuje vyplatenie výhry:
• preukázal platnosť dokladu totožnosti a iného dokladu; alebo
• si prišiel uplatniť nárok na výhru osobne do ktorejkoľvek prevádzky spoločnosti OCS, a zároveň predložil platný doklad totožnosti, ktorý použil pri registrácii a zriadení Hráčskeho účtu, alebo ktorý je evidovaný v rámci informácií v Hráčskom účte Hráča, prípadne iný dôkaz o tom, že ide skutočne o dotknutého Hráča; alebo
• sa odfotil so svojím platným dokladom totožnosti, ktorým vykonal registráciu Hráčskeho účtu, alebo ktorý je evidovaný v rámci informácií v Hráčskom účte Hráča, pričom z fotografie Hráča musí byť jednoznačne zrejmé, že je totožnou osobou uvedenou na doklade totožnosti podľa tohto bodu;
• preukázal potvrdenie o vlastníctve bankového účtu na ktorý žiada poukázať vyplatenie výhry, alebo
• splnil iné požiadavky spoločnosti OCS, a to s ohľadom na platnú právnu úpravu, a to najmä, ale nielen s ohľadom na dotknuté ustanovenia Zákona o AML.
8. V prípade, ak spoločnosť OCS odmietne vykonať vyplatenie akejkoľvek sumy z Hráčskeho účtu, Hráč je oprávnený uplatniť si svoje práva prostredníctvom reklamácie.
Článok VII
Blokácia a zrušenie Hráčskeho účtu
A. Blokácia Hráčskeho účtu
1. Spoločnosť OCS vykoná Blokáciu Hráčskeho účtu, a to buď ako
(i) kompletnú Blokáciu Hráčskeho účtu a všetkých a akýchkoľvek aktivít Hráča v rámci Hráčskeho účtu, alebo
(ii) blokáciu realizácie všetkých a akýchkoľvek úkonov výlučne s finančnými prostriedkami evidovanými v Hráčskom účte, a to vrátane tých finančných prostriedkov, s ktorými by inak mohol Hráč voľne disponovať mimo Hráčskeho účtu (napr. previesť ich na Bankový účet a pod.).
2. Spoločnosť OCS je povinná vykonať Blokáciu Hráčskeho účtu v prípade požiadavky (rozhodnutie, nariadenie alebo iný akt, ktorým je spoločnosť OCS viazaná) správneho orgánu alebo súdu alebo požiadavka správneho orgánu alebo súdu s obdobnými účinkami; v takomto prípade je spoločnosť OCS povinná vykonať Blokáciu v lehote určenej správnym orgánom alebo súdom; o tejto skutočnosti informuje dotknutého Hráča len v prípade predchádzajúceho súhlasu správneho orgánu alebo súdu, alebo v prípade, ak Hráč je evidovaný v RVO, alebo doručenie žiadosti o zrušenie Hráčskeho účtu; spoločnosť OCS v tomto prípade vykoná Blokáciu Hráčskeho účtu bez zbytočného odkladu po doručení takejto žiadosti.
3. Spoločnosť OCS je oprávnená vykonať Blokáciu Hráčskeho účtu pri dôvodnom podozrení z porušenia pravidiel alebo podmienok stanovených najmä Herným plánom, Zákonom o hazardných hrách, Zákonom o AML a týmito VOP Hráčom, a to v prípade, ak akýkoľvek úkon alebo transakcia Hráča uskutočnená na Hráčskom účte podľa spoločnosti OCS predstavuje neobvyklú obchodnú operáciu podľa Zákona o AML; alebo akýkoľvek úkon Hráča alebo transakcia uskutočnená na Hráčskom účte bola alebo bude v primeranom čase po vykonaní Blokácie oznámená spoločnosťou OCS prostredníctvom trestného oznámenia príslušným orgánom činným v trestnom konaní z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu zo strany Hráča podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti trestného práva, alebo ak má spoločnosť OCS pochybnosť o tom, či Hráč nemá zriadený viac ako jeden Hráčsky účet, alebo spoločnosť OCS je v takomto prípade oprávnená blokovať všetky podľa jej názoru týmto dotknuté Hráčske účty Hráča, alebo ak má spoločnosť OCS pochybnosť o tom, či nedochádza k anonymnému hraniu alebo hraniu pod nepravdivými, nesprávnymi alebo neúplnými údajmi prostredníctvom Hráčskeho účtu; ak má spoločnosť OCS podozrenie, že registráciu uskutočnila a/alebo ďalšie úkony v rámci registrácie podľa Herného plánu a VOP vykonala osoba odlišná od osoby, ktorej údaje boli vyplnené; alebo ak má spoločnosť OCS podozrenie, že prostredníctvom Hráčskeho účtu je realizovaný alebo má byť realizovaný akýkoľvek útok na bezpečnosť Hráčskeho účtu, alebo internetovej herne alebo internetového kasína, prostredníctvom ktorých spoločnosť OCS prevádzkuje Internetové hry; alebo ak má spoločnosť OCS podozrenie, že prostredníctvom využitia Hráčskeho účtu hrozí škoda alebo iná ujma na akýchkoľvek právach alebo oprávnených záujmoch spoločnosti OCS alebo tretej osoby, za ktoré by mohla niesť zodpovednosť spoločnosť OCS; alebo na základe žiadosti prevádzkovateľa platobného kanálu o blokovanie Hráčskeho účtu, ktorú spoločnosť OCS vyhodnotila ako dôvodnú; alebo ak má spoločnosť OCS podozrenie, že Hráč porušil podmienky príslušnej bonusovej schémy, najmä v prípade podozrenia na podvodné konanie, resp. konanie v rozpore s dobrými mravmi alebo získavanie bonusov v rozpore s určenými podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod bonusov a pod. alebo ak má spoločnosť OCS podozrenie, že Hráč pri využívaní Hráčskeho účtu porušuje ktorúkoľvek zo svojich povinností, alebo ak má spoločnosť OCS pochybnosť o legálnosti finančných prostriedkov použitých na vklad na Hráčsky účet; alebo ak má spoločnosť OCS podozrenie, že Hráč závažným spôsobom porušil svoje povinnosti; alebo v iných odôvodnených prípadoch (napr. hrozba vzniku škody alebo inej ujmy, porušenie pravidiel zodpovedného hrania, využívanie Hráčskeho účtu zneužívajúcim spôsobom alebo, že by ďalšie hranie hazardných hier mohlo viesť k silnej závislosti a poškodiť zdravie pod.).
4. V prípade Blokácie Hráčskeho účtu je Hráč na základe požiadavky spoločnosti OCS povinný poskytnúť jej všetku súčinnosť, ktorú požaduje pre prešetrenie podozrení a pochybností, ktorú možno od Hráča spravodlivo požadovať, a to najmä, ale nielen poskytnúť požadované informácie, podklady a pod., a to v primeranej lehote určenej v požiadavke spoločnosti OCS. Hráč berie na vedomie, že v prípade, ak neposkytne dostatočnú súčinnosť podľa tohto bodu, prípadne ju neposkytne vôbec, uvedené môže spôsobiť predĺženie obdobia Blokácie jeho Hráčskeho účtu.
B. Odblokovanie blokovaného Hráčskeho účtu
Spoločnosť OCS vykoná odblokovanie blokovaného Hráčskeho účtu bez zbytočného odkladu v prípade ak odpadne dôvod na Blokovanie Hráčskeho účtu v zmysle predchádzajúcich ustanovení VOP, a to v prípade, ak spoločnosť OCS nezruší Hráčsky účet v zmysle týchto VOP.
C. Zrušenie Hráčskeho účtu
1. Spoločnosť OCS je oprávnená zrušiť Hráčsky účet v prípade ak Hráč je v čase registrácie Hráčskeho účtu politicky exponovanou osobou alebo bol politicky exponovanou osobou v období posledných dvanástich kalendárnych mesiacov alebo je sankcionovanou osobou podľa Zákona o AML, a túto skutočnosť neuviedol pri registrácii, v takomto prípade je spoločnosť OCS oprávnená zrušiť Hráčsky účet bez zbytočného odkladu po zistení tejto skutočnosti; alebo sa Hráč stal politicky exponovanou osobou podľa Zákona o AML a túto skutočnosť neaktualizoval v Hráčskom účte v lehote stanovenej v dotknutom Hernom pláne a v týchto VOP; v takomto prípade je spoločnosť OCS oprávnená zrušiť Hráčsky účet bez zbytočného odkladu po zistení tejto skutočnosti; alebo preukáže sa, že Hráč vykonal neobvyklú obchodnú operáciu v zmysle príslušných ustanovení dotknutých právnych predpisov, a to najmä, ale nielen podľa Zákona o AML; v takomto prípade je spoločnosť OCS oprávnená zrušiť Hráčsky účet bez zbytočného odkladu po zistení tejto skutočnosti; alebo na základe právoplatného rozhodnutia vydaného na základe trestného oznámenia podaného spoločnosťou OCS bol Hráč právoplatne odsúdený za spáchanie trestného činu vo vzťahu alebo v súvislosti s Hráčskym účtom, v takomto prípade je spoločnosť OCS oprávnená zrušiť Hráčsky účet bez zbytočného odkladu po zistení tejto skutočnosti (napr. doručenie právoplatného rozhodnutia); alebo preukáže sa, že akékoľvek pochybnosti alebo podozrenie spoločnosti OCS boli dôvodné; v takomto prípade je spoločnosť OCS oprávnená zrušiť Hráčsky účet bez zbytočného odkladu po preukázaní dotknutej skutočnosti; alebo aktivovaný Hráčsky účet nie je po dobu 5 rokov využívaný; pre účely tohto bodu sa 5 rokov počíta od posledného prihlásenia sa Hráča na Hráčsky účet a v prípade, ak sa okrem registrácie Hráč na Hráčsky účet neprihlásil, táto lehota sa počíta odo dňa odoslania informácie o aktivácii Hráčskeho účtu; alebo Hráč nepreukáže v primeranej lehote, že je majiteľom Bankového účtu uvedeného v Hráčskom účte alebo neposkytne dostatočnú súčinnosť; v takomto prípade je spoločnosť OCS oprávnená zrušiť Hráčsky účet bezodkladne po uplynutí primeranej lehoty na preukázanie uvedenej skutočnosti alebo poskytnutie dostatočnej súčinnosti.
2. Spoločnosť OCS je ďalej povinná zrušiť Hráčsky účet v prípade, ak Hráč zomrel; pričom OCS zruší formálne existujúci Hráčsky účet bez zbytočného odkladu po zistení tejto skutočnosti;
3. Spoločnosť OCS ďalej zruší Hráčsky účet, ak Hráč doručil písomnú žiadosť o zrušenie svojho Hráčskeho účtu; v tomto prípade spoločnosť OCS zruší Hráčsky účet dotknutého Hráča do 7 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o zrušenie Hráčskeho účtu. Žiadosť o zrušenie Hráčskeho účtu musí obsahovať aspoň meno a priezvisko Hráča, dátum narodenia Hráča a podpis Hráča, pričom túto žiadosť môže Hráč doručiť buď ako doporučenú zásielku na adresu sídla spoločnosti OCS alebo elektronicky na email uvedený na Webovom sídle, pričom Hráč je povinný takúto žiadosť odoslať z emailu, ktorý má evidovaný v Hráčskom účte, inak sa na takúto žiadosť neprihliada; Hráč berie na vedomie, že v prípade žiadosti o zrušenie Hráčskeho účtu je spoločnosť OCS oprávnená si u Hráča telefonicky, prípadne iným vhodným spôsobom určeným spoločnosťou OCS, verifikovať, že žiadosť o zrušenie Hráčskeho účtu bola podaná dotknutým Hráčom;
4. Spoločnosť OCS ďalej zruší Hráčsky účet, ak tak stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo rozhodnutie správneho orgánu alebo súdu; v tomto prípade spoločnosť OCS zruší Hráčsky účet bez zbytočného odkladu po zistení tejto skutočnosti, resp. doručení príslušného rozhodnutia, ak všeobecne záväzný právny predpis alebo príslušné rozhodnutie neustanovuje lehotu na zrušenie Hráčskeho účtu;
5. Spoločnosť OCS ďalej zruší Hráčsky účet, ak spoločnosť OCS ukončí prevádzku všetkých Internetových hier, pričom o tejto skutočnosti bude Hráča vopred informovať.
6. Za moment zrušenia hráčskeho účtu sa považuje dátum a čas označenia a potvrdenia zrušenia v Systéme prevádzkovateľa. Oznámenie o zrušení Hráčskeho účtu zasiela spoločnosť OCS Hráčovi na email uvedený v Hráčskom účte.
7. Hráč berie na vedomie, že zrušením Hráčskeho účtu zaniká zmluvný vzťah medzi ním a spoločnosťou OCS, ak z platnej právnej úpravy nevyplýva inak; tým nie sú dotknuté práva a povinnosti, z ktorých povahy vyplýva, že trvajú aj po zániku samotnej zmluvy medzi Hráčom a spoločnosťou OCS.
8. Hráč berie na vedomie, že v prípade, ak spoločnosti OCS vznikla škoda z dôvodu porušenia ktorejkoľvek povinnosti Hráča vyplývajúcej mu z Herného plánu alebo týchto VOP alebo jej vznikol náklad z dôvodu vyhovenia osobitnej požiadavky Hráča, spoločnosť OCS je oprávnená si svoju pohľadávku započítať podľa platnej právnej úpravy.
9. Spoločnosť OCS je oprávnená ukončiť právny vzťah s Hráčom a zrušiť Hráčsky účet bez uvedenia dôvodu na základe písomnej výpovede s výpovednou dobou 14 kalendárnych dní od jej doručenia Hráčovi na emailovú adresu, ktorú uviedol pri svojej registrácií. Spoločnosť OCS je oprávnená previesť finančné prostriedky nachádzajúce sa na Hráčskom účte v čase uplynutia výpovednej doby iba na Bankový účet a to v lehote 30 dní od zrušenia Hráčskeho účtu.
10. Hráč berie na vedomie, že v prípade, ak mu bol Hráčsky účet zrušený z ktoréhokoľvek dôvodu, spoločnosť OCS je oprávnená odmietnuť aktivovať mu ďalší Hráčsky účet.
V prípade žiadosti Hráča o zrušenie Hráčskeho účtu zároveň platí, že žiadosť o zrušenie Hráčskeho účtu sa považuje za odvolanie súhlasu Hráča so spracúvaním osobných údajov s účinnosťou k poslednému dňu existencie aktivovaného Hráčskeho účtu Hráča, pokiaľ bol tento udelený a nebol odvolaný alebo už nezanikol inak skôr.
D. Vrátenie vkladu evidovaného na Hráčskom účte
1. K vráteniu vkladu realizovaného Hráčom v Internetovej hre dochádza v prípadoch určených Herným plánom Internetovej hry. Spoločnosť OCS je oprávnená rozhodnúť na základe svojho vlastného uváženia aj o vrátaní hodnoty vkladu za uzatvorenú stávku, ak sa neuplatňuje vrátanie vkladu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu.
2. Hráč berie na vedomie, že v prípade, ak dochádza k vráteniu vkladu alebo hodnoty zodpovedajúcej vkladu podľa tohto článku VOP, vklad alebo hodnota zodpovedajúca vkladu sa vracia na Hráčsky účet a Hráč je oprávnený s týmto vráteným vkladom nakladať v zmysle týchto VOP, ak nedošlo k blokovaniu Hráčskeho účtu.
Článok VIII
Ostatné práva a povinnosti Hráča a spoločnosti OCS
A. Informačná povinnosť Hráča a povinnosť mlčanlivosti
Hráč je oprávnený v prípade pochybností o podvode alebo inom nekalom konaní ostatných hráčov o tejto skutočnosti informovať spoločnosť OCS, a to spôsobom uvedeným v týchto VOP; pri hlásení podľa tohto bodu Hráč uvedie najmä všetky relevantné údaje pre posúdenie zo strany spoločnosti OCS, ktoré ma Hráč k dispozícii, a to vrátane príslušných dôkazov (napr. v podobe printscreenu a pod.). Hráč je povinný o takýchto skutočnostiach, vrátane prípadných poskytnutých informácií zo strany spoločnosti OCS, ako aj všetkých ostatných súvisiacich informácií, zachovávať mlčanlivosť, ak zo všeobecne záväzného predpisu nevyplýva inak.
B. Technologická výluka dostupnosti Hráčskeho účtu alebo niektorých Internetových hier
Hráč berie na vedomie, že Hráčsky účet, prípadne niektoré Internetové hry nie sú dostupné v týchto prípadoch:
• plánovaná technická prestávka; plánovanú technickú prestávku spoločnosť OCS zverejňuje prostredníctvom Webového sídla;
• iné neplánované technické dôvody.
C. Nesprávne hlásenia a zobrazenia v Hráčskom účte
1. Hráč berie na vedomie, že v rámci Hráčskeho účtu sa môže vyskytnúť nesprávne alebo neaktuálne zobrazenie niektorých informácií (napr. stav vkladov, výhier, stavu finančných prostriedkov a pod.) (ďalej len „nesprávny údaj“), pričom v takýchto prípadoch sú rozhodujúce informácie v Systéme spoločnosti OCS; tým nie je dotknuté právo Hráča na podanie reklamácie v zmysle Herného plánu dotknutej Internetovej hry. Spoločnosť OCS sa zaväzuje takéto nesprávne údaje opraviť, a to bezodkladne po zistení tejto skutočnosti a o oprave nesprávneho údaju Hráča informovať, a to v rámci Hráčskeho účtu (napr. správnym zobrazením pôvodne nesprávneho údaju). Hráč je oprávnený informovať spoločnosť OCS o tom, , že údaje v Hráčskom údaje sú nesprávnymi údajmi.
2. Hráč zároveň berie na vedomie, že z dôvodu nesprávneho údaju mu nevzniká nárok na výhru, pričom z hľadiska vyhodnotenia udalosti určujúcej výsledok Internetovej hry a prípadných súvisiacich nárokov Hráča sú rozhodujúce informácie v Systéme spoločnosti OCS.
Článok IX
Osobné údaje a kom unikácia
A. Spracúvanie osobných údajov
1. Pri prevádzkovaní Hráčskeho účtu, vrátane vkladu na Hráčsky účet a jeho využívania v rámci Internetových hier ako aj všetkých ostatných bezprostredne súvisiacich úkonov, vrátane identifikácie a overenia identifikácie Hráča a ostatných činností podľa Zákona o AML, dochádza k spracúvaniu osobných údajov Hráča zo strany spoločnosti OCS ako prevádzkovateľa; všetky informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú dostupné na Webovom sídle. Hráč má právo si vyžiadať informácie o spracovaní osobných údajov od spoločnosti OCS aj spôsobom určeným pre doručovanie podľa týchto VOP.
2. Osobitným zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov pri registrácii, a teda elektronickým potvrdením súhlasu, môže Hráč dobrovoľne podľa vlastnej úvahy udeliť spoločnosti OCS súhlas na spracúvanie určených osobných údajov na marketingové účely, ktorý sa Hráčovi zobrazí pri registrácii. Udelením ani neudelením súhlasu nie sú podmienené ani akokoľvek limitované služby spoločnosti OCS pri prevádzkovaní Hráčskeho účtu, a teda Hráč je oprávnený sa slobodne rozhodnúť, či udelí súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.
3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov (v prípade, ak spoločnosť OCS spracúva osobné údaje Hráča na právnom základe jeho súhlasu ako dotknutej osoby) udeľuje Hráč dobrovoľne a môže ho kedykoľvek odvolať, a to aktívnym zrušením zaškrtnutého, resp. potvrdeného súhlasu so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rámci Hráčskeho účtu alebo zaslaním elektronickej žiadosti o odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na email zverejnený na Webovom sídle.
B. Vzájomná komunikácia
1. Hráč je oprávnený udeliť súhlas so zasielaním elektronickej komunikácie podľa § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a to v rozsahu a za podmienok registrácie; týmto nie sú dotknuté práva spoločnosti OCS podľa § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
2. Celá komunikácia medzi spoločnosťou OCS a Hráčom bude realizovaná primárne prostredníctvom emailu, a to vo vzťahu k Hráčovi prostredníctvom emailu Hráča, ktorý je uvedený v Hráčskom účte a vo vzťahu k spoločnosti OCS prostredníctvom emailu, ktorý je zverejnený na Webovom sídle.
3. Hráč aj spoločnosť OCS sú oprávnené využívať aj iné spôsoby komunikácie, ak tak vyplýva z týchto VOP.
4. Hráč je oprávnený kontaktovať spoločnosť OCS aj:
a) prostredníctvom telefonickej linky spoločnosti OCS, ktorá je zverejnená na Webovom sídle (ďalej len „Infolinka“); všetky a akékoľvek hovory prostredníctvom Infolinky môžu byť spoločnosťou OCS zaznamenávané a archivované, a to s ohľadom na potreby spoločnosti OCS; k ochrane osobných údajov pozri Webové sídlo v časti „Ochrana osobných údajov“;
b) poštovou zásielkou na adresu jej sídla;
c) iným spôsobom, ktorý je uvedený na Webovom sídle.
• Článok X
Záverečné ustanovenia
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti spoločnosti OCS a Hráča neupravené vo VOP a Hernom pláne dotknutej Internetovej hry sa v princípe riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a rozhodnutím spoločnosť OCS podľa vlastného uváženia.
2. Spoločnosť OCS si vyhradzuje právo odmietnuť zaregistrovať resp. dokončiť overenie identifikácie akejkoľvek fyzickej osoby ako Hráča a taktiež kedykoľvek v budúcnosti rozhodnúť o zrušení Hráčskeho účtu a vylúčiť Hráča z účasti na Hazardných hrách, a to aj bez udania dôvodov. Na zriadenie a aktiváciu Hráčskeho účtu nie je právny nárok.
3. Na tieto VOP nadväzujú a odvolávajú sa aj ďalšie pravidlá a podmienky, ktoré spoločnosť OCS zverejní na Webovom sídle.
4. Akékoľvek finančné transakcie podľa týchto VOP sa vykonávajú v aktuálne platnej mene na území Slovenskej republiky, pokiaľ spoločnosť OCS výslovne neumožní alebo nebude súhlasiť aj s platbami v inej mene.
5. Každé ustanovenie týchto VOP sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie týchto VOP bolo podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov neplatné, ostatné ustanovenia VOP budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. Na nahradenie neplatného ustanovenia VOP sa použijú iné ustanovenia VOP alebo ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú obsahu a účelu neplatného ustanovenia.
6. Každý odkaz na spoločnosť OCS zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade s platnou právnou úpravou a týmito VOP.
7. Zmluva medzi spoločnosťou OCS a Hráčom a právny vzťah založený na jej základe a podľa týchto VOP sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky; toto ustanovenie sa považuje za voľbu práva Slovenskej republiky v zmysle príslušných nariadení, resp. zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov. Použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť význam alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia týchto VOP.
8. Hráč nemá nárok na žiadne úroky v súvislosti s finančnými prostriedkami evidovanými v rámci Hráčskeho účtu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Hráč nemá nárok na úrok ani v období Blokácie Hráčskeho účtu alebo v čase od podania žiadosti o zrušenie Hráčskeho účtu po jeho zrušenie zo strany spoločnosti OCS.
9. Spoločnosť OCS má právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP. Záväzné sú iba platné Všeobecné obchodné podmienky zverejnené na Webovom sídle pričom na zmenu VOP sa nevyžaduje súhlas Hráča. Pokiaľ Hráč nesúhlasí so znením Všeobecných obchodných podmienok, má právo požiadať o zrušenie jeho Hráčskeho účtu. V prípade, ak Hráč so zmenou VOP nesúhlasí, je oprávnený požiadať o zrušenie Hráčskeho účtu, pričom na zrušenie Hráčskeho účtu sa použijú VOP platné v čase pred zmenou VOP, s ktorými Hráč nesúhlasil.
10. Dôvodmi jednostrannej zmeny VOP sú najmä:
a) zmena Individuálnej licencie na prevádzku príslušnej Internetovej hry;
b) zmena Herného plánu;
c) zmeny potrebné z dôvodu (i) zosúladenia VOP a/alebo povinností upravených vo VOP s platnou právnou úpravou v SR, (ii) tzv. best practice v dotknutej oblasti, a to aj v nadväznosti na prípadné certifikáty v dotknutých oblastiach alebo na základe odporúčaní dotknutých organizácií, ktorých členom je spoločnosť OCS a (iii) odporúčaní príslušných orgánov verejnej správy;
d) ak je tak výslovne uvedené v niektorých článkoch VOP;
e) zmena marketingovej stratégie spoločnosti OCS.
11. Zmena VOP sa považuje za účinnú najskôr okamihom zverejnenia dodatku k VOP alebo nového znenia VOP na Webovom sídle, ak z týchto VOP, dodatku k VOP alebo nového znenia VOP nevyplýva neskoršia účinnosť. Spoločnosť OCS je povinná o tejto skutočnosti informovať Hráča aj v rámci Hráčskeho účtu alebo emailom na email uvedený v Hráčskom účte, a to najneskôr v deň zverejnenia tejto informácie na Webovom sídle.
12. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa _________ 2022.
Určite si politicky exponovaná osoba?
{"showModal":false,"registerPersonalObject":["__s4","personal",false,["__s0","","","required"],["__s0","","","required"],["__s0","","","required"],["__s0","","","required|regex:/^[0-9]{10,16}$/"],["__s0","","","required"],["__s0","","","required"],["__s0","","","required"],["__s1",false,""],[],[],[["__s2","Jan","Jan"],["__s2","Feb","Feb"],["__s2","Mar","Mar"],["__s2","Apr","Apr"],["__s2","May","May"],["__s2","Jun","Jun"],["__s2","Jul","Jul"],["__s2","Aug","Aug"],["__s2","Sep","Sep"],["__s2","Oct","Oct"],["__s2","Nov","Nov"],["__s2","Dec","Dec"]],[],"",["__s3","enter.title","enter.fname","enter.lname","enter.number","enter.dob"],false,["__s0","","","required"]],"registerAccountObject":["__s6",["__s0","","","required|email"],["__s0","","","required|regex:/^[a-zA-Z0-9]{2,20}$/"],["__s0","","","required|regex:/^(?=.*[A-Z])(?=.*\\d)(?=.*[a-z]).{7,14}$/"],["__s0","","","regex:/^[a-zA-Z0-9]{0,30}$/"],["__s0","","","regex:/^[a-zA-Z0-9]{0,20}$/"],["__s0","","","required"],["__s0","","","required"],["__s0","","","required"],"EUR",["__s0","","","required"],false,["__s1",false,""],"","",["__s5","enter.email","enter.username","enter.password","accept.terms"],false,false,["__s0","","",""],[],["__s0","","",""],[]],"validationObject":["__s7"],"translations":["__s8","Bc.","Mgr.","Mgr.art.","Mgr. art.","Ing.","Ing. arch.","Ing.arch.","MUDr.","MDDr.","MVDr.","PhD.","ArtD.","ThLic.","ThDr.","RNDr.","PharmDr.","PhDr.","JUDr.","PaedDr.","Som politicky exponovaná osoba.","Nie som politicky exponovaná osoba.","Študent","Dôchodca","Nezamestnaný","Živnostník","Vlastník firmy","Iné dokumenty","Zamestnanec (SK)","Január","Február","Marec","Apríl","Máj","Jún","Júl","August","September","Október","November","December","Späť","Registrácia","Osobné informácie","Účet","Titul","Meno","Priezvisko","Dátum narodenia","Deň","Mesiac","Rok","Mobilné číslo","Musí mať 9 znakov a použi iba čísla","Email","Prihlasovacie meno","Použi iba čísla a písmená","Heslo","Musí mať 8 až 14 znakov vrátane jedného veľkého písmena, jedného malého písmena, jedného čísla a jedného špeciálneho znaku","{user.annual.salary}","{user.occupation}","{user.referral}","{referral.placeholder}","{occupation.placeholder}","{salaryrange.placeholder}","{user.password.placeholder}","Kód kupónu (voliteľné)","Použi iba čísla a písmená s s dĺžkou 30 znakov","{user.proposing.member}","{user.proposing.member.info}","Mena","{text.username}","Mám viac ako 18 rokov, prečítal som si a súhlasím s","Všeobecné obchodné podmienky","Ochranou súkromia","a","Nastavenia Cookies","zverejnený na tejto stránke.","Želám si dostávať informácie o špeciálnych ponukách, hry zdarma a promočné ponuky.","Povinné polia","Ďalej","Vyplatené","Zadaj titul","Zadaj krstné meno","Zadaj priezvisko","Zadaj telefónne číslo","Zadaj svoju emailovú adresu","Zadaj prihlasovacie meno","Musí mať 8 až 14 znakov vrátane jedného veľkého písmena, jedného malého písmena, jedného čísla a jedného špeciálneho znaku","{field.mandatory}","Akceptuj všeobecné obchodné podmienky","Toto pole je povinné","Zadaj platné mobilné číslo, ktoré má 10 až 16 znakov","Zadaj svoju správnu e-mailovú adresu","Zadaj platné heslo","Zadaj platné používateľské meno","Zadaj platný kód kupónu","{valid.proposing.member}","Zadaj správne krstné meno","Zadaj správne priezvisko","Hráčsky účet","Tento e-mail sa už používa","{can.reg.data.verif}","Vyhlasujem, že tento hráčsky účet nepoužívam v mene firmy tretej strany","{can.reg.thirdparty.error}","{can.reg.accountholder}","Vyhlasujem, že nie som domácou politicky exponovanou osobou","alebo rodinný príslušník politicky exponovanej osoby","alebo blízky známy politicky exponovanej osoby","PEP","Vyhlasujem, že nie som zahraničnou politicky exponovanou osobou","alebo rodinný príslušník politicky exponovanej osoby","alebo blízky známy politicky exponovanej osoby","Vyhlasujem, že nie som rodinným príslušníkom zahraničnej politicky exponovanej osoby","alebo rodinný príslušník vedúceho medzinárodnej organizácie","alebo blízky známy vedúceho medzinárodnej organizácie.","{can.reg.hio}","Prosím, vyplň svoj dátum narodenia správne","Adresa","Vyplň adresu","Číslo domu","Zadaj číslo domu","PSČ","PSČ","Zadaj PSČ","PSČ musí obsahovať 5 čísel.","Mesto","Vyplň svoje mesto","Krajina","Vyber svoju krajinu","Štát","Kraj","Zadaj svoj štát","Karta elektronického podpisu","Zadaj svoj podpis","Klikni na podpis","Kontaktné údaje","Osobné údaje","Akademický titul","Zadaj rodné číslo","{olyreg.birthno}","Áno, chcem dostávať relevantné "," o mojich bonusoch, darčekoch a iných špeciálnych ponukách.","Súhlasím so ","Občianstvo","Ulica","Krajina pobytu","Si politicky exponovaná osoba? ","Čo znamená politicky exponovaná osoba?","Zdroj príjmu","a mám viac ako 18 rokov.","podmienky herného plánu","Číslo domu","Zadaj číslo domu","Vyber si krajinu pobytu","Zadaj ulicu","{olyreg.olyreg.street.error}","Vyber si občianstvo","Pod touto e-maillovou adresou je už jeden hráčsky účet registrovaný","{olyreg.emailerror}","Doplň dátum narodenia","Zadaj mesto","Som cudzinec","PSČ","Mesto","Súhlas s herným plánom je povinný","informácie","Určite si politicky exponovaná osoba?","Áno","Nie","REGISTRÁCIA","Hráčsky účet s týmto mobilným číslom už existuje.","{text.error.currency.code}","Slovensko","Aalandské ostrovy","Albánsko","Alžírsko","Americká Samoa","Andora","Anguilla","Angola","Antarktída","Antigua a Barbuda","Argentína","Arménsko","Aruba","Austrália","Rakúsko","Azerbajdžan","Bangladéš","Bielorusko","Belgicko","Belize","Benin","Bermudy","Bhután","Bolívia","Bosna a Hercegovina","Bouvetov ostrov","Britské indickooceánske územie","Brunej","Bulharsko","Burkina Faso","Burundi","Kamerun","Kanada","Kapverdy","Kajmanie ostrovy","Stredoafrická republika","Čad","Čile","Čína","Vianočný ostrov","Keelingove ostrovy","Kolumbia","Komory","Kongo","Demokratická republika Kongo","Cookove ostrovy","Kostarika","Chorvátsko","Kuba","Cyprus","Česká republika","Džibutsko","Dominika","Dominikánska republika","Dánsko","Ekvádor","Egypt","El Salvador","Rovníková Guinea","Eritrea","Estónsko","Etiópia","Falklandove ostrovy","Faerské ostrovy","Fidži","Fínsko","Francúzsko","Francúzska Guyana","Francúzska Polynézia","Francúzske južné a antarktické územia","Gambia","Gruzínsko","Nemecko","Gibraltár","Grécko","Grónsko","Grenada","Guadeloupe","Guam","Guatemala","Guernsey","Guinea","Guinea-Bissau","Guyana","Haiti","Vatikán","Honduras","Hong Kong","Maďarsko","Island","India","Indonézia","Írsko","Ostrov Man","Izrael","Taliansko","Japonsko","Jersey","Jordánsko","Kazachstan","Keňa","Kiribati","Južná Kórea","Kosovo","Kuwait","Kyrgyzstan","Laos","Lotyšsko","Libanon","Lesotho","Libéria","Líbya","Lichtenštajnsko","Litva","Luxemburg","Macao","Severné Macedónsko","Madagaskar","Malawi","Malajzia","Maldivy","Mali","Malta","Marshallove ostrovy","Martinik","Mauritánia","Mayotte","Mexiko","Mikronézske federatívne štáty","Moldavsko","Monako","Čierna Hora","Montserrat","Maroko","Mozambik","Namíbia","Nauru","Nepál","Holandsko","Holandské Antily","Nová Kaledónia","Nový Zéland","Niger","Nigéria","Niue","Norfolkove ostrovy","Severné Mariány","Nórsko","Omán","Palau","Palestínske okupované územia","Papua Nová Guinea","Paraguaj","Peru","Filipíny","Poľsko","Portugalsko","Katar","Reunion","Rumunsko","Ruská federácia","Rwanda","Svätá Helena","Svätý Kitts a Nevis","Svätá Lucia","Ostrovy Saint Pierre a Miquelon","Svätý Vincent a Grenadíny","Samoa","Saotome and Principe","Saudská Arábia","Senegal","Srbsko","Seychely","Sierra Leone","Singapur","Slovinsko","Šalamúnove ostrovy","Somálsko","Južná Afrika","Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy","Španielsko","Srí Lanka","Sudán","San Maríno","Surinam","Svalbard a Jan Mayen","Eswatini","Švédsko","Švajčiarsko","Tajvan","Tadžikistan","Tanzánijská zjednotená republika","Thajsko","Timor-Leste","Togo","Tokelau","Tonga","Tunisko","Turecko","Turkmenistan","Turks a Caicos","Tuvalu","Ukrajina","Spojené Arabské Emiráty","Spojené Kráľovstvo","USA","Menšie odľahlé ostrovy USA","Uruguaj","Uzbekistan","Venezuela","Vietnam","Britské Panenské Ostrovy","Panenské ostrovy US","Wallis a Futuna","Západná Sahara","Zambia","Gabon","Pobrežie Slonoviny","Teritórium Heardovho ostrova a Macdonaldových ostrovov","Jan","Feb","Mar","Apr","Máj","Jún","Júl","Aug","Sep","Okt","Nov","Dec","Rodné číslo","{valid.mobile.length}","{valid.mobile.x}","{text.select.currency.code}","{text.next}","{text.pep.funds}","{text.pep.office}","{text.pep.pos}","{text.pep.org}","{text.pep.nor}","{text.pep.funds.error}","{text.pep.office.error}","{text.pep.pos.error}","{text.pep.org.error}","{text.pep.nor.error}","{text.invalid.date}","{acc.verif}","Overenie telefónneho čísla","Zaslali sme overovací kód na telefónne číslo","{text.didnt.receive.any.verification.code}","Overiť","Zvoľ svoje povolanie.","Ľutujeme, z dôvodu neočakávanej chyby nie je možné vašu požiadavku dokončiť.","Zadaný kód je nesprávny. Prosím kontaktuj Zákaznícku podporu.","Prosím zadaj správny kód","{text.a.code.has.been.sent}","Opätovné zaslanie","Nedostal som verifikačný kód","Prosíme o trpezlivosť kým zašleme nový verifikačný kód","{text.countryofresidence}","{text.countryofresidence.error}","{text.countryofcitizen}","{text.countryofcitizen.error}","{text.sms.error.pin.length}","Opätovné zaslanie kódu","Prosím, kontaktuj zákaznícky servis","{register.kyuts}","{register.email.subsc.description}","{register.email.subsc.selection}","{register.email.unsubsc.message}","{register.per.month}","{register.member_events}","{register.horse_racing}","{register.football}","{register.sporting_events}","{register.casino_offers}","{register.all_subscriptions}","{text.additionaltnccontent}","{terms.condition.twentyone}","Max","Min","{text.account.error.contact.customers.services}","alebo","Prihlás sa teraz","{text.ddmmyyyy}","{duplicate.email}","{duplicate.username}","Registrácia","Lehota obmedzenia","{text.daily}","{text.weekly}","{text.monthly}","Suma obmedzenia","{reg.dl.checkbox}","{reg.dl.title}","{reg.dl.accept}","{reg.dl.reject}","POTVRĎ","{text.unlimited}"],"__s":{"__s0":"value|error|rule","__s1":"isValid|error","__s2":"value|label","__s3":"title|firstName|lastName|mobileNumber|dob","__s4":"selectedNav|registrationSuccess|title|firstName|lastName|mobileNumber|dobYear|dobDate|dobMonth|personalmeta|publishedFields|yearsList|monthsList|daysList|maxDob|errorMessages|isContinueClicked|dob","__s5":"emailId|userName|passWord|termsAndConditionsOne","__s6":"emailId|userName|passWord|couponCode|proposingMember|referralSource|occupation|salaryRange|countryCode|termsAndConditionsOne|termsAndConditionsTwo|accountmeta|registerErrorMessage|registerMFAErrorMessage|errorMessages|isCompleteClicked|isCompleteEnable|depositLimitPeriod|depositLimitPeriodList|depositLimitAmount|depositLimitAmountList","__s7":"","__s8":"text.bc.|text.mgr.|text.art.|text.mgr.art.|text.ing.|text.ing.arch.|text.arch.|text.mudr.|text.mddr.|text.mvdr.|text.phd.|text.artd.|text.thlic.|text.thdr.|text.rndr.|text.pharmdr.|text.phdr.|text.judr.|text.paeddr.|text.pep.is|text.pep|text.student|text.retired|text.unemployed.not.working|text.self.employed|text.company.owner|text.others|text.employee|text.jan|text.feb|text.mar|text.apr|text.may|text.jun|text.jul|text.aug|text.sep|text.oct|text.nov|text.dec|text.back|text.registration|text.personal.info|text.account|text.title|text.fname|text.lname|text.dob|text.day|text.month|text.year|text.mobile.no|text.mobile.no.info|text.email|user.username.req|user.username.info|user.password.req|user.password.info|user.annual.salary|user.occupation|user.referral|referral.placeholder|occupation.placeholder|salaryrange.placeholder|user.password.placeholder|user.coupon|user.coupon.info|user.proposing.member|user.proposing.member.info|text.currency|text.username|terms.condition.one|terms.title|policy.privacy|text.an|policy.cookies|text.published|terms.condition.two|text.required.field|text.continue|text.complete|enter.title|enter.fname|enter.lname|enter.number|enter.email|enter.username|enter.password|field.mandatory|accept.terms|valid.field|valid.mobile|valid.email|valid.password|valid.username|valid.coupon|valid.proposing.member|valid.fname|valid.lname|can.reg.account|can.reg.email.error|can.reg.data.verif|can.reg.thirdparty|can.reg.thirdparty.error|can.reg.accountholder|can.reg.domesticpep.one|can.reg.domesticpep.two|can.reg.domesticpep.three|can.reg.pep|can.reg.foreignpep.one|can.reg.foreignpep.two|can.reg.foreignpep.three|can.reg.headoforg.one|can.reg.headoforg.two|can.reg.headoforg.three|can.reg.hio|can.reg.dob.error|can.reg.address|can.reg.address.error|can.reg.house|can.reg.house.error|can.reg.postal|can.reg.zipcode|can.reg.postal.error|olyreg.postcode.error|can.reg.city|can.reg.city.error|can.reg.country|can.reg.country.error|can.reg.state|can.reg.province|can.reg.state.error|can.reg.signcard|can.reg.signcard.error|can.reg.signph|olyreg.contact|olyreg.personal|olyreg.actitle|olyreg.birth.error|olyreg.birthno|olyreg.terms|olyreg.termstwo|olyreg.privacy|olyreg.citizenship|olyreg.street|olyreg.country|olyreg.areupep|olyreg.pepmeans|olyreg.occupation|olyreg.agevalid|olyreg.gameplan|olyreg.houseno|olyreg.housenoerr|olyreg.countryerror|olyreg.street.error|olyreg.olyreg.street.error|olyreg.citizenship.error|olyreg.email.err|olyreg.emailerror|olyreg.doberror|olyreg.cityerr|olyreg.foreginer|olyreg.postcode|olyreg.city|olyreg.gameplanerr|olyreg.information|olyreg.confirmpep|olyreg.yes|olyreg.no|text.submit|olyreg.mobile.unique|text.error.currency.code|country.name.slovakia|country.name.alandislands|country.name.albania|country.name.algeria|country.name.americansamoa|country.name.andorra|country.name.anguilla|country.name.angola|country.name.antarctica|country.name.antiguaandbarbuda|country.name.argentina|country.name.armenia|country.name.aruba|country.name.australia|country.name.austria|country.name.azerbaijan|country.name.bangladesh|country.name.belarus|country.name.belgium|country.name.belize|country.name.benin|country.name.bermuda|country.name.bhutan|country.name.bolivia|country.name.bosniaandherzegovina|country.name.bouvetisland|country.name.britishindianoceanterritory|country.name.bruneidarussalam|country.name.bulgaria|country.name.burkinafaso|country.name.burundi|country.name.cameroon|country.name.canada|country.name.capeverde|country.name.caymanislands|country.name.centralafricanrepublic|country.name.chad|country.name.chile|country.name.china|country.name.christmasisland|country.name.cocoskeelingislands|country.name.colombia|country.name.comoros|country.name.congo|country.name.congothedemocraticrepublicofthe|country.name.cookislands|country.name.costarica|country.name.croatia|country.name.cuba|country.name.cyprus|country.name.czechrepublic|country.name.djibouti|country.name.dominica|country.name.dominicanrepublic|country.name.denmark|country.name.ecuador|country.name.egypt|country.name.elsalvador|country.name.equatorialguinea|country.name.eritrea|country.name.estonia|country.name.ethiopia|country.name.falklandislandsmalvinas|country.name.faroeislands|country.name.fiji|country.name.finland|country.name.france|country.name.frenchguiana|country.name.frenchpolynesia|country.name.frenchsouthernterritories|country.name.gambia|country.name.georgia|country.name.germany|country.name.gibraltar|country.name.greece|country.name.greenland|country.name.grenada|country.name.guadeloupe|country.name.guam|country.name.guatemala|country.name.guernsey|country.name.guinea|country.name.guineabissau|country.name.guyana|country.name.haiti|country.name.holyseevaticancitystate|country.name.honduras|country.name.hongkong|country.name.hungary|country.name.iceland|country.name.india|country.name.indonesia|country.name.ireland|country.name.isleofman|country.name.israel|country.name.italy|country.name.japan|country.name.jersey|country.name.jordan|country.name.kazakhstan|country.name.kenya|country.name.kiribati|country.name.korea|country.name.kosovo|country.name.kuwait|country.name.kyrgyzstan|country.name.laopeoplesdemocraticrepublic|country.name.latvia|country.name.lebanon|country.name.lesotho|country.name.liberia|country.name.libyanarabjamahiriya|country.name.liechtenstein|country.name.lithuania|country.name.luxembourg|country.name.macao|country.name.macedonia|country.name.madagascar|country.name.malawi|country.name.malaysia|country.name.maldives|country.name.mali|country.name.malta|country.name.marshallislands|country.name.martinique|country.name.mauritania|country.name.mayotte|country.name.mexico|country.name.micronesiafederatedstatesof|country.name.moldovarepublicof|country.name.monaco|country.name.montenegro|country.name.montserrat|country.name.morocco|country.name.mozambique|country.name.namibia|country.name.nauru|country.name.nepal|country.name.netherlands|country.name.netherlandsantilles|country.name.newcaledonia|country.name.newzealand|country.name.niger|country.name.nigeria|country.name.niue|country.name.norfolkisland|country.name.northernmarianaislands|country.name.norway|country.name.oman|country.name.palau|country.name.palestinianterritoryoccupied|country.name.papuanewguinea|country.name.paraguay|country.name.peru|country.name.philippines|country.name.poland|country.name.portugal|country.name.qatar|country.name.reunion|country.name.romania|country.name.russianfederation|country.name.rwanda|country.name.sainthelena|country.name.saintkittsandnevis|country.name.saintlucia|country.name.saintpierreandmiquelon|country.name.saintvincentandthegrenadines|country.name.samoa|country.name.saotomeandprincipe|country.name.saudiarabia|country.name.senegal|country.name.serbia|country.name.seychelles|country.name.sierraleone|country.name.singapore|country.name.slovenia|country.name.solomonislands|country.name.somalia|country.name.southafrica|country.name.southgeorgiaandthesouthsandwichislands|country.name.spain|country.name.srilanka|country.name.sudan|country.name.sanmarino|country.name.suriname|country.name.svalbardandjanmayen|country.name.swaziland|country.name.sweden|country.name.switzerland|country.name.taiwan|country.name.tajikistan|country.name.tanzaniaunitedrepublicof|country.name.thailand|country.name.timorleste|country.name.togo|country.name.tokelau|country.name.tonga|country.name.tunisia|country.name.turkey|country.name.turkmenistan|country.name.turksandcaicosislands|country.name.tuvalu|country.name.ukraine|country.name.unitedarabemirates|country.name.unitedkingdom|country.name.unitedstates|country.name.unitedstatesminoroutlyingislands|country.name.uruguay|country.name.uzbekistan|country.name.venezuela|country.name.vietnam|country.name.virginislandsbritish|country.name.virginislandsus|country.name.wallisandfutuna|country.name.westernsahara|country.name.zambia|country.name.gabon|country.name.cotedivoire|country.name.heardislandandmcdonaldislands|month.jan|month.feb|month.mar|month.apr|month.may|month.jun|month.jul|month.aug|month.sep|month.oct|month.nov|month.dec|olyreg.birthnumber|valid.mobile.length|valid.mobile.x|text.select.currency.code|text.next|text.pep.funds|text.pep.office|text.pep.pos|text.pep.org|text.pep.nor|text.pep.funds.error|text.pep.office.error|text.pep.pos.error|text.pep.org.error|text.pep.nor.error|text.invalid.date|acc.verif|text.telephone.number.verification|text.we.have.sent.verification.code.to|text.didnt.receive.any.verification.code|mfa.button.verify|text.please.select.occupation|api.error.unknown|text.sms.error.contact.customers.services|text.sms.error.please.re.enter.password|text.a.code.has.been.sent|text.telephone.number.verification.resend|mfa.code.not.received|mfa.wait.pin.resend.time|text.countryofresidence|text.countryofresidence.error|text.countryofcitizen|text.countryofcitizen.error|text.sms.error.pin.length|mfa.resend|api.error.fraud.rule.failed.rule|register.kyuts|register.email.subsc.description|register.email.subsc.selection|register.email.unsubsc.message|register.per.month|register.member_events|register.horse_racing|register.football|register.sporting_events|register.casino_offers|register.all_subscriptions|text.additionaltnccontent|terms.condition.twentyone|text.range.max|text.range.min|text.account.error.contact.customers.services|text.or|text.login.now|text.ddmmyyyy|duplicate.email|duplicate.username|text.join|text.limit.period|text.daily|text.weekly|text.monthly|text.limit.amount|reg.dl.checkbox|reg.dl.title|reg.dl.accept|reg.dl.reject|text.confirm|text.unlimited"}}